EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Základné info


Externé štúdium je formou štúdia, ktorá ho sprístupňuje aj rodinne či profesionálne vyťaženým uchádzačom. Trvá dva roky, vždy od polovice septembra do konca júna. Prebieha raz mesačne v sobotu.
Vyučovací proces


Prezenčné vyučovania prebiehajú raz mesačne v sobotu. Účasť študentov na hodinách priamej výučby je povinná. Ak sa študent nemôže zúčastniť vyučovania, je povinný to vopred a včas oznámiť kompetentnej osobe. Študent je hodnotený na základe štandardných kritérií hodnotenia GWC, ak sylaby neuvádzajú inak.
Predmety


V priebehu dvoch školských rokov sa externý študent zúčastňuje vyučovania nasledovných predmetov: Koncentrácia systematickej teológie Systematická teológia Prebudenecká teológia Koncentrácia biblickej teológie Prehľad Starej zmluvy Prehľad Novej zmluvy Pozadie Starej zmluvy Pozadie Novej zmluvy Synoptické evanjeliá Koncentrácia historickej teológie Dejiny kresťanstva Dejiny prebudení Pentekostalizmus Koncentrácia praktickej teológie Duchovná formácia Úvod do evanjelizácie Duchovná orientácia (náboženstvá a kulty) Leadership Hermeneutika Homiletika Zručnosti Poradenstvo Služba deťom Mládežnícka služba Worshipová škola Diakonia Úvod do misie Misia v meste Formácia k duchovnému vodcovstvu Zakladanie zborov
Prax


Hoci súčasťou externého štúdia nie je povinná prax, Gateway College dôrazne doporučuje, aby boli študenti aktívne zapojení do diania v domácom cirkevnom zbore.
Finančné záväzky


Na externé štúdium sa vzťahujú nasledovné poplatky:

  • poplatok za podanie prihlášky 25€ (jednorázovo)
  • štúdijný poplatok pri platbe za školský rok vopred 195€ (študent môže požiadať o zľavu až do 50%)
  • štúdijný poplatok pri mesačných splátkach 20€ (študent môže požiadať o zľavu až do 50%)
Poplatok je nevyhnutné uhradiť na SK6111000000002922890803.
Priestory


Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Kristus mestu) a Gateway College. Počas prestávok majú študenti k dispozícií kuchynské priestory na prípravu občerstvenia. Povinnosťou každého je sledovať aktivity v priestoroch budovy a prispôsobiť sa im. GWC ponúka svojim študentom Wi-Fi pripojenie.
Podmienky prijatia


Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan, organicky zapojený do života v cirkevnom zbore. Cirkevná príslušnosť v Apoštolskej cirkvi na Slovensku nie je podmienkou. Je žiadúce, aby mal zavŕšené stredoškolské vzdelanie (v ostatných prípadoch je možné udeliť výnimku). Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku. K prijatiu je nevyhnutné doporučenie pastora, ktoré sa taktiež realizuje online formulárom. Prihláška je platná po uhradení prihlasovacieho poplatku. Poznámka: Pre bližšie informácie pozri aktuálne vydanie príručky študenta.