Transformation

Základné info

Priprav sa na svoju budúcnosť! Najnovší program Transformation prebieha v spolupráci s pastorom Wayneom Simmondsom (DK) a lokálnym zborom Equippers Zlaté Moravce. Transformation slúži na budovanie a posilňovanie lokálneho zboru pomocou biblickej školy.

Príbeh študenta

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Školné na rok 2023 je 100,00 €. Je možnosť zaplatiť celú sumu v hotovosti na mieste alebo rozdeliť platbu na dve splátky: 50 € vo februári a 50 € v septembri.

Priestory

Vyučovanie bude prebiehať v budove MSKŠ. Adresa: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce

Dátum

Termíny vyučovania: 24. a 25. februára 2023, 24. a 25. marca 2023, 19. a 20. mája 2023, 16. a 17. júna 2023. Je to vždy piatok a sobota od 17:00 do 20:00. Termíny v období september až december budú včas uverejnené.

COVID-19

Podľa aktuálnych nariadení spojených s pandemickou situáciou v súčasnosti prebieha vyučovanie prezenčne.

Vyučovací proces

Vyučovanie bude prebiehať v anglickom jazyku so simultánnym prekladom do slovenského jazyka. Študijné materiály budú v slovenskom jazyku.

Prax

Predmety

Našim cieľom a našou túžbou je pozdvihnúť celú miestnu cirkev a pomôcť jej dosiahnuť úroveň zrelosti. Zo skúseností vieme, že efektívnejšie je prísť s biblickou školou za ľuďmi namiesto toho, aby ľudia chodili na biblickú školu k nám. Považujeme za dôležité, aby sme počas vyučovania prinášali učenie i Ducha, slovo aj zjavenie.

Vyučujúci:

Wayne Simmonds

Pochádza z Walesu (UK), ale momentálne pôsobí v Dánsku.

Od svojho radikálneho obrátenia a osobnej skúsenosti s Bohom je v službe už 41 rokov a kázal v 33 krajinách. Je ženatý s Gwendou a majú spolu 3 deti. Boli aktívni pri zakladaní 17-tich rôznych zborov a misiách vo východnej Európe.

Wayne sa tiež za posledných 20 rokov podieľal na školení lídrov v celej Európe a je častým rečníkom na mládežníckych táboroch, konferenciách a líderských seminároch.

UČENÍCTVO

Cieľom tohto programu je poskytnúť základné vedomosti o učeníctve a teológii, súčasťou čoho je aj uplatnenie vedomostí v praxi. Program pozostáva z niekoľkých modulov uvedených nižšie. Ich úlohou je položiť správny základ, na ktorom sa dá ďalej stavať. Bez dobrého základu totiž riskujeme, že sa dostaneme do duchovnej nerovnováhy.

V rámci tejto biblickej školy študenti absolvujú šesť vyučovacích hodín raz za mesiac. Celý kurz trvá 25 mesiacov, čiže 150 vyučovacích hodín.

Moduly:

- osobný rast

- teológia

- evanjelizácia

- učeníctvo

- prebudenie

- cirkev

- modlitebný život

- päť služobných darov

- škola prorokov

Podmienky prijatia

  • Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan
  • Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.