Leadership Academy

Základné info

Leadership Academy je štúdijným programom Gateway College zameraným na rozvoj v oblasti duchovného vodcovstva.

Prečo študovať?

Prečo študovať vodcovstvo na Gateway College?

Cieľom štúdia vodcovstva na Gateway College je urobiť ťa lepším lídrom. Žijeme vo svete neustálej zmeny. Zmena je istá. Dobré vodcovstvo je kľúčovým elementom pri zabezpečení, aby bola táto zmena zmysluplná a účelná. Lídri môžu zmeniť chod histórie. Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby vyzývali študentov ku kritickému mysleniu, etickému uvažovaniu, efektívnej komunikácii, predvídaniu zmien a aby ako kresťanskí lídri uvažovali biblicky a teologicky vo všetkých oblastiach pri napĺňaní Božieho povolania vo svojom živote.                                                                                                                                   Obohatíte sa o hlbšie znalosti v oblasti vedenia zmien, riešenia problémov a neustáleho zlepšovania procesov, činností a vzťahov.                                                                         Naučíte sa nielen ako viesť, ale aj ako pracovať s lídrom.  Keď uvidíte, ako iný líder reaguje alebo ako sa správa určitým spôsobom, potom lepšie pochopíte, čo a prečo sa niečo deje, a tiež získate určitý prehľad o tom, ako najlepšie reagovať, odpovedať a komunikovať s daným človekom tak, aby to bolo čo najefektívnejšie.                             Keďže sa náš svet mení a stáva sa čoraz zložitejším, potrebujeme poznať a vedieť predvídať zmeny, prispôsobovať sa im a riadiť ich, pričom sa musíme opierať o nemenné Božie slovo.                                                                                                                                  Príď a rozvíjaj svoje kresťanské líderské myslenie na Gateway College!

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Na štúdium Leadership Academy sa vzťahujú nasledovné poplatky: poplatok za podanie prihlášky 25 € (jednorázovo), štúdijný poplatok pri platbe za školský rok vopred je 350 €, štúdijný poplatok pri splátkach za 1 kurz je 50 €. Poplatok je nevyhnutné uhradiť na účet SK6111000000002922890803. Do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko a Leadership Academy.  

Priestory

Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Equippers Nitra) a Gateway College. Počas prestávok sú k dispozícií kuchynské priestory na prípravu občerstvenia a kávy.

Dátum

Leadership Academy prebieha spravidla od polovice septembra do polovice júna. Vyučovanie bude prebiehať online cez ZOOM v týchto dátumoch (pondelky): Začiatok štúdia: 16.10.2023 vždy v čase od 17:00 do 20:00 hod.

Vyučovanie prebieha online cez ZOOM.

Vyučovací proces

Vyučovania budú prebiehať online (cez aplikáciu ZOOM) pondelky od 17:00 do 20:00. Preklad z angličtiny do slovenčiny počas vyučovania bude zabezpečený.

Prax

Študenti nevykonávajú prax na pôde školy, zúčastňujú sa služby vo svojom lokálnom zbore.

Kurzy

Predseda programu: Paul Kohls, B.A., MTS, M.A., PhD.

Koordinátor: Mgr. Marián Poljak

Program osbahuje 7 kurzov, ktoré sa vyučujú počas 9 mesiacov.

Kurzy:

1. Introduction to Leadership

2. Self Leadership

3. Organizational Planning and Values

4. Leading Through Conflict

5. Team Leadership (Developing and Leading Teams)

6. Theology of Leadership (Spiritual Leadership)

7. Governance

Každý kurz trvá 3 až 4 týždne.

Jedno vyučovanie trvá 3 hodiny.

Podmienky prijatia

Prosím pozri prihlášku pre viac info. Záujemca o štúdium by mal spĺňať tieto základné podmienky: znovuzrodený kresťan/ka, aktívne zapojený/á do služby v zbore a odporúčaný/á pastorom.

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.