Leadership Academy

Základné info

Leadership Academy je štúdijným programom Gateway College zameraným na rozvoj v oblasti duchovného vodcovstva. Špeciálny dôraz sa kladie na štúdium pastorálneho vodcovstva, zakladania cirkvných zborov, evanjelizačnej služby a vodcovstva v sekulárnej sfére.

Príbeh študenta

Marek Franka

worship leader v Kristus mestu

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Na štúdium Leadership Academy sa vzťahujú nasledovné poplatky: poplatok za podanie prihlášky 25 € (jednorázovo), štúdijný poplatok pri platbe za školský rok vopred je 380 €, štúdijný poplatok pri mesačných splátkach 40 €. Poplatok je nevyhnutné uhradiť na účet SK6111000000002922890803. Do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko a Leadership Academy. Na tento školský rok 2021/2022  sa aplikuje 50 % zľava z každého poplatku.

Priestory

Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Kristus mestu Nitra) a Gateway College. Počas prestávok sú k dispozícií kuchynské priestory na prípravu občerstvenia a kávy.

Dátum

Leadership Academy prebieha spravidla od polovice septembra do polovice júna. Vyučovanie bude prebiehať prezenčne v týchto dátumoch (soboty): 30.10.2021, 27.11.2021, 11.12.2021, 22.1.2022, 19.2.2022, 26.3.2022, 23.4.2022, 21.5.2022, 18.6.2022 od 9:00 do 15:30.

COVID-19

Podľa aktuálnych nariadení spojených s pandemickou situáciou v súčasnosti prebieha externé štúdium prezenčne. Kto sa nemôže zúčastniť prezenčne, bude zabezpečený aj ZOOM.

Vyučovací proces

Prezenčné vyučovania prebiehajú raz mesačne v sobotu. Ostatné vyučovania budú prebiehať online (cez aplikáciu ZOOM) pondelky od 17:00 do 20:00. Pondelok po vyučovacej sobote sa nebude vyučovať. T.z., že najbližšie vyučovanie bude nasledovné: 30.10.2021 (sobota), 8.11.2021 (pondelok), 15.11.2021 (pondelok), 22.11.2021 (pondelok). Preklad z angličtiny do slovenčiny počas vyučovania bude zabezpečený.

Prax

Študenti nevykonávajú prax na pôde školy, zúčastňujú sa služby vo svojom lokálnom zbore.

Predmety

Vyučovanie bude zložené z modulov. Každy modul sa skladá z ôsmich kurzov.

Tento školský rok 2021/2022 otvárame Modul 2.


Modul 1 - Bible and Theology
Koordinátor modulu: Mgr. Marián Poljak
Kurzy: Systematická teológia 2, Pozadie Starej zmluvy, Pozadie Novej zmluvy, List Rimanom, Pentekostalizmus, Hermeneutika 2, Homiletika 2, Etika 2

Modul 2 - Leadership

Koordinátor modulu: Paul Kohls, B.A., MTS, M.A., PhD.

Kurzy: Introduction to Leadership, Self Leadership, Organizational Planning and Values, Conflict Management and Critical Thinking, Team Leadership (Developing and Leading Teams), Theology of Leadership (Spiritual Leadership), Governance, Finances for the Non-Financial Leader


Podmienky prijatia

Prosím pozri prihlášku pre viac info. Záujemca o štúdium by mal spĺňať tieto základné podmienky: znovuzrodený kresťan/ka, aktívne zapojený/á do služby v zbore a odporúčaný/á pastorom.

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.