Denné štúdium

Základné info

Denné štúdium je najdoporučovanejšou formou štúdia na Gateway. Trvá dva semestre, spravidla od polovice septembra do začiatku júna. Študent pri dennom študijnom programe vyťaží maximum z toho, čo Gateway ponúka - akademicky, formačne aj prakticky.

Prečo študovať?

Marek Franka

worship leader v Equippers SVK

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Na denné štúdium sa vzťahujú nasledovné poplatky: poplatok za prihlášku 25 € (jednorázovo), štúdijný poplatok pri platbe za školský rok vopred 550 € (študent môže požiadať o zľavu až do 50 %), štúdijný poplatok pri mesačných splátkach 70 € (študent môže požiadať o zľavu až do 50 %), Pozn.: Okrem uvedenej zľavy sa na študentov denného štúdia vzťahuje možnosť požiadať o štipendium v závere školského roka. Poplatok je nevyhnutné uhradiť na SK6111000000002922890803.

Priestory

Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Equippers Nitra) a Gateway College. Ubytovanie si zabezpečuje každý študent sám na základe osobných nárokov. Počas prestávok majú študenti k dispozícii kuchynské priestory na prípravu pokrmov z vlastných surovín. Povinnosťou každého je sledovať aktivity v priestoroch budovy a prispôsobiť sa im. GWC ponúka svojim študentom Wi-Fi pripojenie.

Dátum

Denné štúdium prebieha spravidla od polovice septembra to polovice júna.

Denné štúdium prebieha prezenčne.

Vyučovací proces

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, spravidla 2 - 4 dni v týždni. Súčasťou vyučovania je “chapel,” ktorá prebieha podľa rozvrhu spravidla 2 - 3 krát týždenne. Účasť študentov na hodinách priamej výučby je povinná. V rámci každého semestra prebieha niekoľkokrát blokové vyučovanie, počas ktorého sa ruší bežný rozvrh. Je to vyučovanie konkrétneho predmetu rozdeleného spravidla do jedného týždňa. Študent je hodnotený na základe štandardných kritérií hodnotenia GWC, ak sylaby neuvádzajú inak. Dôležitým prvkom denného štúdia je mentoring. Jeho zámerom je podpora osobného rastu, pri ktorom mentor vedie cielený rozhovor.

Prax

Súčasťou denného štúdia je povinná prax. Študenti sú počas roka zapojení do zabehnutých služieb, kde sa prakticky učia pracovať v tíme, podriadiť sa autoritám, prekračovať svoje hranice, duchovne napredovať, skúšať nové veci a zlepšovať sa v tom, na čo sa v budúcnosti chcú zamerať. V rámci praxe sa študenti  zúčastňujú aj povinných a odporúčaných konferencií a bohoslužieb v Equippers Nitra vždy prvú nedeľu v mesiaci. V závislosti od pozvania pastorov sa študenti zúčastňujú bohoslužieb aj v iných zboroch. Akademický rok je ukončený misijnou cestou, ktorej cieľom je uplatniť získané poznatky počas štúdia na GWC.

Kurzy

Koncentrácia systematickej teológie - Systematická teológia, Prebudenecká teológia

Koncentrácia biblickej teológie - Prehľad Starej zmluvy, Prehľad Novej zmluvy, Pozadie Starej zmluvy, Pozadie Novej zmluvy, Synoptické evanjeliá

Koncentrácia historickej teológie - Dejiny kresťanstva, Dejiny prebudení, Pentekostalizmus (Letničná história)

Koncentrácia praktickej teológie - Duchovná formácia, Úvod do evanjelizácie, Duchovná orientácia (náboženstvá a kulty), Leadership, Hermeneutika, Homiletika, Zručnosti, Poradenstvo, Služba deťom, Mládežnícka služba, Worshipová škola, Diakonia, Úvod do misie, Misia v meste, Formácia k duchovnému vodcovstvu, Zakladanie zborov

Podmienky prijatia

Poznámka: Pre bližšie informácie pozri aktuálne vydanie príručky študenta.

  1. Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan.
  2. Organicky zapojený do života v cirkevnom zbore (Cirkevná príslušnosť v ACSR nie je podmienkou).
  3. Je žiadúce, aby uchádzač mal zavŕšené stredoškolské vzdelanie (v ostatných prípadoch je možné udeliť výnimku).
  4. Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku.
  5. K prijatiu je nevyhnutné doporučenie pastora, ktoré sa taktiež realizuje online formulárom.
  6. Prihláška je platná po uhradení prihlasovacieho poplatku.
  7. Napokon uchádzač po dohode s vedením školy absolvuje pohovor.

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.