Externé štúdium

Základné info

Externé štúdium je formou štúdia, ktorá ho sprístupňuje aj rodinne či profesionálne vyťaženým uchádzačom. Trvá dva roky, vždy od polovice septembra do konca júna. Prebieha raz mesačne v sobotu.

Prečo študovať?

Marek Franka

worship leader v Equippers

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Na externé štúdium sa vzťahujú nasledovné poplatky: poplatok za podanie prihlášky 25 € (jednorázovo), študijný poplatok pri platbe za školský rok vopred 195 € (študent môže požiadať o zľavu až do 50 %), študijný poplatok pri mesačných splátkach 20 € (študent môže požiadať o zľavu až do 50 %). Poplatok je nevyhnutné uhradiť na účet SK6111000000002922890803. Do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko a externé štúdium.

Priestory

Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Equippers Nitra) a Gateway College. Počas prestávok majú študenti k dispozícií kuchynské priestory na prípravu občerstvenia a kávy.

Dátum

Prihlášku je možné podať do 15. septembra 2024. Štúdium trvá dva roky, vždy od polovice septembra do konca júna. Prebieha raz mesačne v sobotu. V školskom roku 2024/2025 budú v nasledujúcich dátumoch: 21.09.2024, 26.10.2024, 16.11.2024, 14.12.2024, 18.01.2025, 15.02.2025, 22.03.2025, 12.04.2025, 10.05.2025 a 31.05.2025.

Podľa aktuálnych nariadení spojených s pandemickou situáciou v súčasnosti prebieha externé štúdium prezenčne. Kto sa nemôže zúčastniť prezenčne, bude zabezpečený aj ZOOM.

Vyučovací proces

Prezenčné vyučovania prebiehajú raz mesačne v sobotu. Účasť študentov na hodinách priamej výučby je povinná. Ak sa študent nemôže zúčastniť vyučovania, je povinný to vopred a včas oznámiť kompetentnej osobe. Študent je hodnotený na základe štandardných kritérií hodnotenia GWC, ak sylaby neuvádzajú inak.

Prax

Hoci súčasťou externého štúdia nie je povinná prax, Gateway College dôrazne doporučuje, aby boli študenti aktívne zapojení do diania v domácom cirkevnom zbore.

Kurzy

V priebehu školského roka sa externý študent zúčastňuje vyučovania nasledovných predmetov:

  • Koncentrácia systematickej teológie - Systematická teológia, Prebudenecká teológia
  • Koncentrácia biblickej teológie - Prehľad Starej zmluvy, Prehľad Novej zmluvy, Pozadie Starej zmluvy, Pozadie Novej zmluvy, Synoptické evanjeliá
  • Koncentrácia historickej teológie - Dejiny kresťanstva, Dejiny prebudení, Pentekostalizmus
  • Koncentrácia praktickej teológie - Duchovná formácia, Úvod do evanjelizácie, Duchovná orientácia (náboženstvá a kulty), Leadership, Hermeneutika, Homiletika, Zručnosti, Poradenstvo, Služba deťom, Mládežnícka služba, Worshipová škola, Diakonia, Úvod do misie, Misia v meste, Formácia k duchovnému vodcovstvu, Zakladanie zborov

Podmienky prijatia

Poznámka: Pre bližšie informácie pozri aktuálne vydanie príručky študenta.

  1. Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan
  2. Organicky zapojený do života v cirkevnom zbore (Cirkevná príslušnosť v ACSR nie je podmienkou)
  3. Je žiadúce, aby uchádzač mal zavŕšené stredoškolské vzdelanie (v ostatných prípadoch je možné udeliť výnimku)
  4. Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku
  5. K prijatiu je nevyhnutné doporučenie pastora, ktoré sa taktiež realizuje online formulárom
  6. Prihláška je platná po uhradení prihlasovacieho poplatku

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.