Škola evanjelistov

Základné info

Nový program prebieha v spolupráci s organizáciou Vyslanci Krista – Slovensko, ktorá je súčasťou medzinárodnej organizácie Ambassadors for Christ International (AFCI). Cieľom tohto programu je identifikovať, potvrdzovať, trénovať a mobilizovať evanjelistov. Je určený pre každého, kto má vášeň pre evanjelizáciu a chce sa nielen vzdelávať v tejto oblasti, ale aj zažiť v praxi misijné výjazdy.

Prečo študovať?

Špecifiká štúdia

Finančné záväzky

Na program sa vzťahujú nasledovné poplatky: študijný poplatok za 1 kurz (1 semester) je 150 € (študent môže požiadať o zľavu až do 50 %), v tomto poplatku sú zahrnuté náklady na ubytovanie a stravu. Poplatok je nevyhnutné uhradiť na účet SK6111000000002922890803. Do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko a skola evanjelistov.

Priestory

Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch zdieľaných miestnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku (Equippers Nitra) a Gateway College. Počas prestávok majú študenti k dispozícií kuchynské priestory na prípravu občerstvenia a kávy.

Dátum

Prvý kurz (jesenný) bol od 29. septembra do 2. októbra 2022 (štvrtok - nedeľa). Druhý kurz (jarný) bol od 1. do 4. marca 2023 (streda - sobota). Tretí kurz bol od 1. do 4. novembra 2023 (streda - sobota). Štvrtý a posledný kurz v prvom cykle bol od 28. februára do 2. marca 2024 (streda - sobota).

Podľa aktuálnych nariadení spojených s pandemickou situáciou v súčasnosti prebieha vyučovanie prezenčne.

Vyučovací proces

Vyučovania prebiehajú raz za pol roka (semester) - 2 intenzívne 4-dňové kurzy - na jeseň a na jar, medzi týmito vyučovaniami bude možnosť získať prax počas misijných výjazdov v nasledujúcich krajinách: Španielsko, Maďarsko, Afrika - Etiópia a Nigéria, oblasť Balkánu.

Prax

Súčasťou programu sú misijné výjazdy v rámci Slovenska aj do zahraničia.

Kurzy

Jeseň 2023

Hlavná téma: Evanjelista, ako ten kto vystrojuje

 • Biblické východisko: Evanjelista ako ten kto vystrojuje
 • Kde a koho má evanjelista vystrojovať
 • Aké metódy evanjelista používa k vystrojovaniu
 • Príklady vystrojovania z histórie
 • Praktické rady k vystrojovaniu


Jar 2023

Hlásanie evanjelia a jeho kázanie (prvky, príklady)

 • Príprava evanjelizačnej kázne
 • Poznať svoje publikum (rôzne publiká)
 • Dielo Pána Ježiša a odovzdanie pozvania
 • Vyučovanie konceptu ako môže evanjelista slúžiť cirkvi (zboru)

Jeseň 2022

V priebehu programu sa študent (evanjelista) bude vzdelávať v nasledovných tematických oblastiach:

 • Kľúčové princípy, podľa ktorých je možné človeka identifikovať ako evanjelistu
 • Život evanjelistu, osobný život, jeho povolanie
 • Funkcia (úloha) evanjelistov
 • Vytrvalosť a pokračovanie v službe ako evanjelista

Predmety:

Biblická teológia evanjelizácie a evanjelistov (Boží príbeh)

Posol a jeho charakter (tvoj príbeh)

Posolstvo (ich príbeh)

Metóda (náš príbeh)

Lektori:

Dr. Timothy Robnett (riaditeľ ETeamGlobal)
Pavle Cekov (evanjelista, senior poradca, Vyslanci Krista – Slovensko)
Pedro Espada Lobato (evanjelista, pastor, služba Adulam)
Chris Kingston (evanjelista, pastor, ETeamGlobal)
Dr. Roman Baranowski (evanjelista, facilitátor misie v One4all)

Podmienky prijatia

 • Očakáva sa, že študent je znovuzrodený kresťan
 • Je evanjelista, ktorý už vie, že je to jeho povolanie, robí to a má záujem sa viac vzdelávať v tejto oblasti
 • Má srdce pre hlásanie evanjelia, ale ešte nevie, či je evanjelista (nespoznal svoje povolanie)
 • Uchádzač o štúdium potrebuje vyplniť online prihlášku

Často kladené otázky

Je možné začať štúdium počas školského roka?

Vyučujúci rok začína vždy v druhej polovici septembra. Je potrebné začať štúdium v tomto termíne. Výnimočne umožňujeme mierne oneskorenie, ale nie je možné "priskočiť" uprostred akademického roka. Zároveň poskytujeme možnosť zúčastniť sa vyučovania v dohodnutom čase ako pozorovateľ.

Ponúka Gateway College zľavu na školné?

Gateway College disponuje štipendijným fondom. Na tento fond prispievajú podporovatelia, čím umožňujú poskytovať zľavy na školnom tým študentom, ktorí sú takto sponzorom priamo podporovaní alebo sa na takýto príspevok kvalifikuijú (napr. zo sociálnych dôvodov).

Je dostupné ubytovanie?

Gateway College neposkytuje ubytovanie študentom. Doporučujeme študentom vyhľadať si v meste prenájom. Často sa študenti na takýto nájom spájajú, k čomu ich povzbudzujeme. Vo výnimočných situáciach sa môže študentom poskytnúť ubytovanie v hostiteľskej rodine.

Ako ovplyvnil Gateway College COVID19?

Podľa aktuálnych nariadení.